NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Akademie odborných kompetencí

Informace o projektu „Akademie odborných kompetencí“
(reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0024)


Název operačního programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory
Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Délka trvání projektu
od 1. srpna 2012 do 30. dubna 2015
Cílové skupiny
Účastníci dalšího vzdělávání z řad zaměstnanců podniků Moravskoslezského kraje
Odborní lektoři působící v oblasti specializačního vzdělávání
Realizátor projektu
Okresní hospodářská komora Karviná

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných kompetencí a zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců podniků v Moravskoslezském kraji ve vazbě na jejich uplatnitelnost na trhu práce. Daného cíle bude možné dosáhnout vývojem a následným pilotním ověřením vzdělávacích programů zahrnujících 4 odborná témata - kompetence, které vyplynuly z provedené Analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů MSK:
1) Řízení jakosti a management kvality
2) Harmonizace účetních, daňových a celních systémů
3) IT řešení pro logistiku (dopravu, skladování)
4) Zahraniční obchod

Odborní lektoři zpracují metodicky témata jednotlivých vzdělávacích programů na základě bližšího seznámení se s procesy v podnicích MSK. Posléze budou jejich odborné výstupy převedeny do e-learningové a audio formy a pilotně ověřeny u zaměstnanců firem. Cílem je dosáhnout maximálního přínosu pro zapojené účastníky pilotáže, proto budou realizovány společné meetingy v moderně vybavených pronajatých multifunkčních učebnách. Na těchto setkáních bude kladen důraz zejména na praktičnost výkladu co do využitelnosti informací, individuální přístup podpořený částečným seznámením se lektorů s procesy ve firmách a využívání různých metod interaktivní výuky (interaktivní výukový software aj.). Úspěšné absolvování vzdělávacích programů bude podmíněno vypracováním ryze praktických úkolů.

Souhrnným cílem projektu je pilotní ověření čtyř vzdělávacích programů (z toho 1 bude nově vytvořený produkt s komponentou ŽP a jeden s komponentou ICT), 84 podpořených osob (80 účastníků pilotáže a 4 odborní lektoři) a 60 úspěšně podpořených osob (úspěšní absolventi pilotáže).

Výstupy projektu

 1. vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality s komponentou životního prostředí, tzn., že jedno stěžejní téma kurzu bude věnováno problematice dodržování předpisů a nařízení v oblasti životního prostředí podnikatelskými subjekty v EU ve vztahu ke kvalitě a jakosti výrobků a služeb.
 2. vzdělávací program IT řešení pro logistiku s komponentou ICT, tzn., že tématu ICT v dané oblasti bude věnováno min. 40 hodin výuky.
 3. vytvoření a pilotní ověření 4 zcela nových vzdělávacích programu:
 4. Řízení jakosti a management kvality
 5. Harmonizace účetních, daňových a celních předpisů
 6. IT řešení pro logistiku
 7. Zahraniční obchod
 8. celkem podpořených min. 84 osob

Celkové náklady projektu
3.311.882,40 Kč

Časový harmonogram projektu
Projekt je realizován v období od 1. srpna 2012 do 30. dubna 2015, tj. 33 měsíců, přičemž pilotní ověření prvního kurzu započne v únoru 2013. Ostatní kurzy budou plynule navazovat v půlročních cyklech.

Realizované aktivity

 1. Vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu Řízení jakosti a management kvality
 2. Vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu Harmonizace účetních, daňových a celních systémů
 3. Vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu IT řešení pro logistiku
 4. Vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu Zahraniční obchod

Veškeré kurzy budou vedeny odbornými lektory, kteří se budou snažit o maximální efektivitu a využití v podnikové praxi, čemuž napomohou jejich osobní návštěvy v relevantních podnicích MSK, kde se seznámí s chodem daných firem a především zkonzultují stěžejní témata pro výuku s představiteli společností. Kurzy tak budou šity na míru potřeb firem, čímž se vzdělávání stane max. efektivní.


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR