NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

PROJEKTY A MEMORANDUM

Projekt: Rozvoj digitálních znalostí v HK Karviná

Okresní hospodářská komora Karviná realizuje projekt s názvem Rozvoj digitálních znalostí v HK Karviná s registračním číslem CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008596. Projekt má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce...

Memorandum o spolupráci

Dne 10. 10. 2019 bylo v Horní Suché podepsáno Memorandum o spolupráci. Hlavním cílem memoranda je zpracování konkrétního programu řešení vymezených oblastí, a to ochrana životního prostředí, úbytek obyvatelstva a stárnutí populace, a přeshraniční ekonomicko-podnikatelská spolupráce – vše se týká přeshraničních oblastí MSK a Subregionu zachodniego...

Projekt: Interreg

OHK Karviná zahájila ve spolupráci se svými partnery Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski a Havířovsko-karvinským kovo klastrem z. s. realizaci projektu "Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC)"...

Projekt: Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná

Okresní hospodářská komora získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na realizaci výše uvedeného projektu. Práce na přípravě realizace projektu byly zahájeny již v měsíci červnu 2016 s tím, že prvním krokem bylo oslovení všech členů komory s nabídkou zapojení svých zaměstnanců do realizace nabízených vzdělávacích aktivit. V současné době je do projektu zapojeno celkem 9 členů OHK Karviná s celkovým počtem na 200 zaměstnanců. Tento počet není konečný s tím, že pro další zájemce – členy jsou ještě otevřeny kapacity a to zejména v technickém a jiném odborném vzdělávání. Účelem a cílem projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná...

Projekt: Chci vědět víc

Cílem projektu je zlepšení finanční a spotřebitelské gramotnosti cílových skupin ve venkovských oblastech Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Dále zvýšení odborné kompetence cílových skupin v oblasti IT dovedností a kompetencí pro podnikání a zvýšení kvality života občanů v krajích hodnocených ne příliš kladně z pohledu místa pro život. Součástí projektu je také propagační kampaň, jejímž cílem je efektivní oslovení cílové skupiny s nabídkou vzdělávání ...

Projekt: Profesní růst v mateřských školách

Hlavním cílem projektu je vytvořit a realizovat vzdělávací programy určené učitelům a vedoucím pracovníkům mateřských škol a to především posílením kompetencí učitelů MŠ v oblasti technického vzdělávání ve formě vhodné a přizpůsobené dětem předškolního věku, tj. od 2 do 6 let ...

Projekt: Za poznáním technických oborů a řemesel

Hlavním cílem projektu je popularizace technického a řemeslného vzdělávání u žáků a pedagogů ZŠ a SŠ ve vazbě na regionální trh práce, čehož dosáhneme nenásilnou osvětou a poznáváním v rámci dílčích aktivit ...

Projekt: Profesní růst ve školství

Hlavním cílem projektu je tvorba a pilotáž komplexního vzdělávacího programu pro řídící pracovníky Š a ŠZ vedoucí ke zlepšení postavení školy na vzdělávacím trhu zejména s důrazem na komunikaci s aktéry trhu práce (zaměstnavateli), prezentaci školy a vyhledávání finančních zdrojů (sponzorů z řad firem) ...

Projekt: Akademie odborných kompetencí

Hlavním cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných kompetencí a zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců podniků v Moravskoslezském kraji ve vazbě na jejich uplatnitelnost na trhu práce ...

Projekt: Technica nostra

Projekt se zaměřuje na propojení středních škol a průmyslových podniků, čímže reaguje na dlouhodobou poptávku po kvalifikovaných absolventech technických oborů v Moravskoslezském kraji. Stěžejním cílem projektu je zatraktivnit a zpopularizovat technické obory širokému spektru žáků bez rozdílů pohlaví, zlepšit podmínky pro jejich výuku a zároveň prohloubit vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení se zaměstnavatelskou sférou v MSK prostřednictvím specifických akcí pro cílové skupiny projektu, což by mělo vést k celkovému zvýšení motivace k technickému vzdělávání.


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR