NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

Projekt: Za poznáním technických oborů a řemesel

Informace o projektu „Za poznáním technických oborů a řemesel“
(reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0061)


Název operačního programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory
Zvyšování kvality ve vzdělávání – 1.1
Délka trvání projektu
od 1. června 2013 do 31. prosince 2014
Cílové skupiny
Žáci základních škol a středních odborných škol a učilišť s technickým zaměřením
Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Realizátoři projektu
příjemce:Okresní hospodářská komora Karviná
partneři:Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace
            Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je popularizace technického a řemeslného vzdělávání u žáků a pedagogů ZŠ a SŠ ve vazbě na regionální trh práce, čehož dosáhneme nenásilnou osvětou a poznáváním v rámci dílčích aktivit.

Dílčí cíle:
- tvorba modulového programu Technika na ZŠ s komponentou život. prostř. pro podporu výuky technických oborů a řemesel, včetně jeho ověření u partnerských ZŠ
- tvorba center pracovní výchovy na partnerských ZŠ
- v rámci předmětu Praktické výchovy seznámení žáků s novými technologiemi, např. od úvodní přípravy pracoviště po ukázku výrobního postupu
- tvorba inovativních výukových materiálů v atraktivních interaktivních podobách (instruktážní videa, vizualizace a animace pracovních postupů)
- diagnostika technických kompetencí u žáků partnerských ZŠ
- tvorba a realizace projektů vedoucích k rozvoji manuálních zručností žáků
- spolupráce ZŠ, SŠ a VŠ technického zaměření v návaznosti na zlepšení odborných kompetencí žáků v
technických oborech a řemeslech
- navázání a rozvoj partnerství s firmami, podpora účasti zaměstnavatelů ve vzdělávání
- organizování exkurzí žáků a pedagogických pracovníků odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku základních a středních škol do výrobních podniků spojených s besedami s vedoucími, personalisty a technologickými pracovníky firem
- spolupráce škol s firmami při tvorbě inovativních vzdělávacích programů či inovativních metod vzdělávání
- pořádání technických soutěží, odborných seminářů a exkurzí přímo v průmyslových podnicích a dotčených školách pro žáky a doplňkově i pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky základních a středních škol, spojených s praktickými ukázkami výrobních činností pro žáky základních a středních škol, při nichž může být žákům umožněna praktická obsluha vhodných strojů a zařízení

Úspěšnou realizací projektových aktivit docílíme zvýšení prestiže technických oborů a řemesel. Žákům i pedagogům ukážeme a dokážeme, že se jedná o obory pestré, platově zajímavé a s budoucností.

Výstupy projektu
- Vzdělávací program Technika na ZŠ bude koncipován jako produkt s komponentou životního prostředí, a sice tak, že této problematice bude v rámci výuky věnováno min. 20 % z celkové časové dotace. Konkrétními tématy budou recyklace materiálů a následné využití a výroba z těchto
recyklovaných materiálů (např. výroba svíček, papíru, mýdla apod.)., ekologické třídění a zpracování odpadu a odpadového materiálu.
- V rámci klíčové aktivity 1 Tvorba modulového programu pro podporu výuky technických oborů a řemesel, vč. jeho pilotního ověření budou vytvořeny tyto produkty:
1. Interaktivní kniha technických oborů
2. Interaktivní kniha řemesel
3. Instruktážní DVD o vybraných profesích technických oborů
4. Instruktážní DVD o vybraných profesích řemesel
5. Animace pracovních postupů tvorby technického výrobků
6. Animace pracovních postupů tvorby řemeslných výrobků
7. Centra pracovní výchovy u partnerských ZŠ
8. Předmět Pracovní výchova pro žáky ZŠ
Vytvořené produkty jsou určeny cílovým skupinám žáků a pracovníků škol a školských zařízení. V průběhu projektu budou diseminovány relevantním organizacím.
- V rámci klíčové aktivity č. 3 Navázání, podpora a rozvoj spolupráce mezi školami a aktéry trhu práce bude poskytnuta podpora cílové skupině pracovníků škol a školských zařízení v min. počtu 20 osob. Podpora spočívá v realizaci vzdělávacích a poznávacích akcí pro pedagogy se zaměřením na zkvalitnění výukových procesů, poznávání nového v technických oblastech.
- V rámci realizace klíčových aktivit budou podpořeni žáci základních a středních škol z Českého Těšína, Petrovic u Karviné a z Třince v počtu min. 560 osob. Poskytnutá podpora spočívá v účasti na aktivitách směřujících k poznání, vzdělávání a osvětě v oborech technických a řemeslných.

 

Celkové náklady projektu
3.423.430,89 Kč

Realizované aktivity

1. Tvorba modulového programu pro podporu výuky technických oborů a řemesel, vč. jeho pilotního ověření
2. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a VŠ
3. 
Navázání, podpora a rozvoj spolupráce mezi školami a aktéry trhu práce

Všechny klíčové aktivity budou realizovány ve spolupráci příjemce dotace a obou partnerských základních škol.


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR